About me

As far as I can remember, the smell of wood has been a part of my life since my early childhood – almost all men in our family were working in the woods. Later on, my journey into the beautiful world of wood continued. After leaving school, I started working on a sheep farm, where the wood in the surrounding nature became an everyday part of my life. So I learned how to saw and dry it in a way that preserves its natural beauty. This evolved into my passion for wood stabilizing, to which I have already devoted several years.

The advantage of stabilized wood is the preservation of its natural beauty, but it also opens up the possibility to add a tasteful pinch of colour. That way, the wood grain can be brought out or the very own characteristics of a piece of wood can be accentuated.

basket

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je:
   podnikateľský subjekt – fyzická osoba
   názov: Pavel Drahoň - B.D.construct,
   sídlo Malý Jatov 208, 941 09 Jatov,
   IČO: 41 653 963
   (ďalej len „Správca“)
   Zodpovedná osoba a kontakt: Pavel Drahoň
   Kontakt pre spracovanie objednávok a fakturáciu:
info@skstabwood.com
   Kontakt pre spracovanie osobných údajov:
info@skstabwood.com
   Pracovná doba: Pondelok – Piatok 9:00 – 17:00
  2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú sa dá priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden či viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  3. Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá spôsobom špecifikovaným článku II. týchto Podmienok ochrany osobných údajov, dáva Správcovi svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov podľa ustavení Podmienok ochrany osobných údajov Správcu.

II. Zhromažďovanie osobných údajov

  1. Pre zhromaždovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov dáva Zákazník svoj dobrovoľný a informovaný súhlas Správcovi zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára Objednávky na internetovom portáli www.skstabwood.com a odoslaním Objednávky, pričom potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé, že Podmienky ochrany osobných údajov čítal a porozumel im, a že dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov pre potreby Správcu uvedené v článku III. týchto Podmienok ochrany osobných údajov Správcu.
  2. Správca spracováva výhradne osobné údaje Zákazníka, na ktoré mu bol spôsobom uvedeným v článku II. ods. 1. poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
  3. Správca spracováva osobné údaje Zákazníka nevyhnutné pre plnenie zákonného dúvodu a účelu spracovania osobných údajov uvedeného v článku IV. týchto Podmienok ochrany osobných údajov.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom Správcu pre spracovanie osobných údajov Zákazníka je:
   1. plnenie zmluvy mezi Správcom a Zákazníkom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   2. oprávnený záujem Správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   3. súhlas Zákazníka so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s 7 odst. 2 zákona č. 480/2004
  2. Účelom spracovania osobných údajov Zákazníka Správcom je:
   1. Vybavenie objednávky Zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu mezi Zákazníkom a Správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadvkou pre uzavrenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
   2. posielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

  1. Správca uchováva osobné údaje Zákazníka:
   1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a Správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 2 roky, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje Zákazníka vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Správcu)

  1. Príjemcovia osobných údajov Zákazníka sú osoby:
   1. podieľajúce sa na dodání tovaru realizácii platieb na základe zmluvy,
   2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
   3. zaisťujúce marketingové služby.
  2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Zákazníka do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Poučenie o právach dotknutej osoby – Zákazníka:

   Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Zákazník) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Správcu vyžadovať:
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   7. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Správcu namietať voči
   1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
  4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Správcu kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Správca je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Správcu kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Správcu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Správcu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Správca je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Správca informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Správca vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Správca na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
   1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
   2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Poskytovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
   3. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
   4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
   5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  7. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  8. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne.
  9. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  10. Správca je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
  11. Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby 
  12. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov
  13. Správca bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov
  14. Správca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby. 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

   Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov Zákazníka. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie datových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom má iba zodpovedná osoba.

VIII. Závěrečné ustanovenia

   Odoslaním Objednávky z internetového objednávkového formulára Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. S týmito podmienkami Zákazník súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň pošle Zákazníkovi novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú poskytol Správcovi.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 1.7.2019.

© 2020 Pavel Drahoň
This website uses cookies. Got it